Podmínky zpracování osobních údajů

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ

1.1. Správcem osobních údajů je společnost LocalDisti s.r.o., IČO: 29412595, se sídlem Praha 10 – Hostivař, Dolnoměcholupská 1418/12, PSČ 10200, e-mail: info.cz@localdisti.cz (dále také jako „Správce“) .

1.2. Účelem tohoto dokumentu je splnění informační povinnosti Správce vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“) vůči těm fyzickým osobám, které využívají služby přihlašovacího portálu na různé události, který je provozován na webových stránkách Správce: https://localdisti.cz/ (dále jen „Účastník“ nebo „Účastníci“).

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zpracování osobních údajů Účastníků je činěno za následujícími účely:

– pořádání marketingových seminářů a dalších akcí za účelem představení a obchodní prezentace Správce či třetí strany (oprávněný zájem);

– pořádání vzdělávacích školení (splnění smlouvy);

– předávání osobních údajů Účastníků subjektům, které v rámci školení a dalších akcí pořádaných Správcem prezentují své produkty nebo školení provádí (souhlas);

– zájem na náboru nových klientů a rozšiřování povědomí o službách a činnostech Správce, skupiny či třetí strany (oprávněný zájem);

2.2. Právním základem pro zpracování osobních údajů Účastníků je splnění smlouvy, oprávněný zájem a souhlas.

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce provádí zpracování osobních údajů Účastníků v rozsahu:

3.1.1. adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

3.1.2. popisné údaje: název organizace, pracovní pozice a oddělení, způsob, jakým se Účastník o daném semináři či akci dozvěděl.

4. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Příjemci osobních údajů Účastníků mohou být v konkrétních případech subjekty, které v rámci školení a dalších akcí pořádaných Správcem prezentují své produkty nebo školení provádí.

4.2. V případě, že jsou osobní údaje vyjma Správcem zpracovávané také zpracovateli, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ

5.1. Osobní údaje Účastníků nejsou Správcem předávány do třetí země.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje Účastníků jsou zpracovány po dobu trvání oprávněného zájmu Správce na zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu 5 let od jejich shromáždění, případně do doby podání námitky Účastníkem proti dalšímu zpracování. V případě zpracování na základě smlouvy jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let ode dne skončení smluvního vztahu. V případě zpracování na základě souhlasu jsou pak osobní údaje zpracovány po dobu 5 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do odvolání souhlasu.

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (ÚČASTNÍKŮ)

7.1. V důsledku zpracování osobních údajů Účastníků má každý Účastník následující práva:

7.1.1. právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům;

7.1.2. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává;

7.1.3. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Správce musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat, s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má Účastník jestliže:

7.1.3.1. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

7.1.3.2. zpracování je protiprávní a Účastník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

7.1.3.3. osobní údaje Správce již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

7.1.3.4. vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 7.1.7. těchto podmínek, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce pro zpracování převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka;

7.1.4. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které Správce zpracovává k jiným účelům, než je plnění jeho právní povinnosti. Právo na výmaz je přitom dáno výlučně, pokud zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel, zpracování je založeno na souhlasu a tento je Účastníkem odvolán, Účastník vznese námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, výmaz Správci přikazuje právní předpis nebo když byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR;

7.1.5. právo na přenositelnost údajů. Účastník může žádat, aby mu Správce jeho osobní údaje poskytl za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je Správce sám předal jinému správci osobních údajů. Toto právo však Účastník má pouze ohledně těch osobních údajů, které Správce zpracovává automatizovaně na základě souhlasu Účastníka nebo smlouvy s ním;

7.1.6. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se Účastník domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může Účastník podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz;

7.1.7. v případě, že Správce osobní údaje Účastníka zpracovává pro účely oprávněných zájmů jeho nebo někoho dalšího, má Účastník kdykoliv právo vznést námitkuproti takovému zpracování. Námitku může Účastník vznést na adrese sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu, které jsou specifikovány v odst. 1.1 těchto podmínek. Pokud Účastník takovou námitku vznese, je Správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

7.1.8. v případě, že Správce osobní údaje Účastníka zpracovává pro účely přímého marketingu, má Účastník právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Účastník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;

7.1.9. v případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má Účastník právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to bez dalšího. Správce prohlašuje, že odvolání souhlasu nebude mít pro Účastníka údajů žádné negativní konsekvence. Odvolat souhlas může Účastník zasláním e-mailu na info.cz@localdisti.cz.

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Zpracování osobních údajů Účastníků je prováděno zejména v provozovnách, pobočkách a sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.

8.2. Z důvodů zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů a zajištění provádění zpracování v souladu s GDPR zavedl Správce v souladu s čl. 24 a 25 GDPR přiměřená organizační a technická opatření.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto Podmínky jsou rovněž přístupné na webu Správce: https://localdisti.cz/gdpr/.